Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Artyzm i chaos.Z pogranicza poetyki i estetyki.
Zajmując się relacjami między artyzmem i chaosem, referat próbuje zastanowić się nad właściwościami ‘artyzmu europejskiego' (zwłaszcza w literaturze europejskiej). W szczególności interesuje się pytaniami tego rodzaju:

- Czy chaos jest źródłem wspomnianego artyzmu, czy jedynie jego składnikiem?
- Jak kształtują się w ‘artyzmie europejskim' proporcje między strefą ładu (harmonii itp.) a sferą chaosu?
- Skąd właściwie bierze się chaos w artyzmie?
- Co współcześnie łączy literackie i elektroniczne formy demontracyjnie nieartystyczne lub antyartystyczne - modernistyczne i postmodernistyczne - z chaosem?
- Czy „nowy chaos" w Sieci oznacza dążenie do zaburzenia lub anihilacji artyzmu, czy przeciwnie - poszukiwanie sposobów generowania innego ( też „nowego") artyzmu?
- W jakim sensie ów poszukiwany „hipernowy" artyzm może być swoistym powrotem (przypomnieniem, renesansem) do form starych?

prof. dr hab. Eugeniusz Czaplejewicz - teoretyk literatury i dialogu, komparatysta; em. prof. zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w latach 1982-1997 kierował Zakładem Teorii Literatury i Poetyki, a w 1985-1991 był kierownikiem najpierw Zespołu, potem Pracowni Poetyki Słowiańskiej PAN; obecnie jest prof. i kierownikiem Katedry Historii i Teorii Literatury w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku; od 1976 czł. red. „Przeglądu Humanistycznego". Orientacja filozoficzna: platonizm i neoplatonizm. Autor prac o Michaile Bachtinie i rosyjskiej refleksji o literaturze, jak również o literaturze polskiej i XIX - XX wieku. Pisze o poetykach chaosu i heterogeniczności. Zajmuje się zjawiskami interkulturalizmu w literaturze (szczególnie w literaturze kresowej, emigracyjnej, polskiej literaturze syberyjskiej i łagrowej, europejskiej) i relacjami interartystycznymi (literatura a inne sztuki, zwłaszcza architektura, ogrody i taniec).

Uniwersytet Warszawski

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy