Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Lingwistyczne koncepcje tekstu wobec wyzwań komunikacji wirtualnej.
Treść referatu koncentruje się na teoriotekstowej konceptualizacji tekstu, a w szczególności na tych jej aspektach, w których da się dostrzec podobieństwa między tekstem „rzeczywistym" (mówionym i pisanym) a tekstem „wirtualnym". Rozważane będą zatem zagadnienia:

* manifestacja świadomości metodologicznej, uznającej konieczność odejścia od „prymatu mowy" w definiowaniu tekstu i postrzeganie tej jednostki jako konfiguracji elementów heterogenicznych pod względem ich statusu semiotycznego (co ułatwia włączenie lingwistycznej koncepcji tekstu w multimedialną przestrzeń);
* przemodelowanie relacji nadawczo-odbiorczych (eksponowanie aktywnej roli odbiorcy i widoczne konsekwencje owej aktywności w modelowaniu tekstu);
* próby przełamywania myślenia o linearnej naturze tekstu.

 

prof. dr hab. Bożena Witosz - od początku związana z Instytutem Języka Polskiego, zatrudniona w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego. Opublikowała monografie: Cechy strukturalno-składniowe monologu wypowiedzianego (na przykładzie literatury polskiej), Katowice 1988; Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji, Katowice 1997; Kobieta w literaturze. Tekstowe wizualizacje (od fin de siècle'u do końca XX wieku), Katowice 2001, jako współautorka - Style literatury (po roku 1956), Katowice 2003; ostatnio ukazała się jej Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Katowice 2005.Jest autorką ponad stu publikacji, w tym głównie artykułów zamieszczanych w pracach zbiorowych, a także czasopismach lingwistycznych i literackich.

Jej zainteresowania naukowo-badawcze zamknąć można w nurcie współczesnej tekstologii lingwistycznej (zwłaszcza w jej szerokim odłamie, jakim są interdyscyplinarne badania dyskursu), genologii, stylistyki oraz teorii literatury. Zajmuje ją głównie problematyka tekstu (dyskursu) - genologicznych wzorców wypowiedzi, ich typologii oraz tekstowych aktualizacji, szeroko rozumianych kontekstowych uwarunkowań zachowań mownych, stylistycznych aspektów werbalizacji oraz teoretyczno-metodologicznych założeń opisu wymienionych wyżej zagadnień.

Uniwersytet Śląski

 

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy