Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Repertuar (pod-)gatunków forum internetowego w perspektywie genologii lingwistycznej.
W wyniku oddziaływania czynników technologicznych, społecznych i kulturowych komunikowania w Internecie następuje modyfikacja dotychczasowych gatunków mowy oraz powstają nowe gatunki elektroniczne. Badania nad tekstem w sieci w perspektywie genologii lingwistycznej potwierdzają dynamiczny i poznawczy charakter struktur gatunkowych. Jednocześnie badania te stawiają nowe wyzwania dla teorii gatunków mowy, zwłaszcza w zakresie identyfikacji tworzących się gatunków elektronicznych oraz ewolucji gatunków mowy.

W niniejszym referacie poruszam problematykę struktur gatunkowych w komunikacji internetowej na przykładzie forum internetowego. Materiał badawczy stanowią korpusy wiadomości z dwóch anglojęzycznych aktywnych forów internetowych poświęconych strategicznym grom komputerowym: War in The Pacific (www.matrixgames.com) oraz Steel Panthers World at War Depot (www.spwaw.com). Fora te łączą w sobie komunikację synchroniczną z asynchroniczną, a użycie kodu graficznego jest integralnym elementem interakcji werbalnej. W celu określenia repertuaru (pod-) gatunków mowy, którymi operują użytkownicy badanych forów, przeprowadziłam analizę jakościowo-ilościową zebranych wiadomości. Podstawę metodologiczną badania stanowiło funkcjonalne podejście do gatunków mowy wg Swales'a (1990), którego zasadniczym elementem jest pojęcie wspólnoty dyskursu. Gatunki mowy są własnością wspólnot ludzkich i służą członkom tych wspólnot do realizacji określonych potrzeb komunikacyjnych. Analiza gatunków mowy będących w użyciu przez daną wspólnotę pozwala poznać oczekiwania użytkowników względem komunikacji na forum internetowym oraz zasady jakimi członkowie wspólnoty kierują się w swoich wzajemnych stosunkach i współdziałaniu. Ponadto odwołanie się do pojęcia wspólnoty dyskursu pozwala na określenie wyznaczników tworzących się gatunków elektronicznych oraz ujawnia mechanizmy ewolucji tych gatunków.

Identyfikacja repertuaru podgatunków mowy, którymi operują użytkownicy badanych forów, dowodzi, iż fora te służą głównie do realizacji instrumentalnych celów związanych z zainteresowaniami użytkowników (np. podgatunki: porada, prośba o radę, raport operacyjny, ogłoszenie). Ponadto, w badanym materiale zidentyfikowałam wiadomości, w których realizuje się funkcja fatyczna (wiadomość-czat), a także wiadomości głos w dyskusji oraz inicjacja dyskusji. Obecność tych wiadomości świadczy o zaangażowaniu użytkowników w funkcjonowanie forum, wskazuje na znaczną integrację wspólnoty oraz poczucie tożsamości grupowej. Użytkownicy badanych forów aktywnie uczestniczą w tworzeniu nowych gatunków mowy charakterystycznych dla komunikacji w sieci przenosząc wzorce gatunkowe znane ze świata offline, modyfikując je i adaptując do swoich potrzeb komunikacyjnych.


dr Małgorzata Sokół - językoznawca, adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, tłumacz przysięgły języka angielskiego. Do jej zainteresowań badawczych należą: analiza dyskursu i lingwistyka tekstu, komunikowanie za pośrednictwem komputera, językoznawstwo korpusowe, teoria i ewolucja gatunków mowy.

Uniwersytet Sczeciński

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy