Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Reprint i hipermedialność - dwa kierunki rozwoju literatury elektronicznej.
Mimo, iż niektórzy krytycy głoszą śmierć literatury (np. Alvin Kernan w swej książce Death of Literature 1990), wydaje się raczej, iż media elektroniczne nie pogrzebały literatury, ale paradoksalnie dostarczyły jej narzędzi dla dalszej ewolucji (w formie e-booków czy hipertekstów), ułatwiając jednocześnie dostęp do ‘tradycyjnych' tekstów literackich poprzez edycje cyfrowe i biblioteki internetowe. Nie wdając się w futorologiczne rozważania o przyszłości książki, warto jednakże zauważyć, iż literatura w formie elektronicznej powoli staje się istotną alternatywą dla tradycyjnych edycji drukowanych.
W oparciu o tezy zawarte w książce Jaya Boltera i Richarda Grusina Remediation: understanding new media (2000), autor dokonuje próby opisu przemian związanych ze zmianą nośnika literatury z papierowego na cyfrowy w kontekście historii nośników literatury. W toku prezentacji analizie zostaną poddane różne formy elektronicznych dzieł literackich.
Dwie strategie remediacji (bezpośredniość i hipermediacja) stanowią dobrą podstawę do wyróżnienia dwóch różnorodnych kierunków rozwoju literatury. W pierwszym wypadku (bezpośredniości) medium elektroniczne traktowane jest wyłącznie (lub: głównie) jako nośnik dla tradycyjnego przekazu. W tej grupy znajdą się edycje cyfrowe dzieł drukowanych, zachowujące większość tradycyjnych własności formalnych (układ tekstu, podział na rozdziały, „zamknięcie" utworu) czyli swoiste reprinty istniejących dzieł. W wypadku drugim (hipermediacji) tekst nie tylko jest prezentowany na nowym nośniku, ale też wykorzystywane w najwyższym stopniu wykorzystuje możliwości oferowane przez nowe medium. Pierwszą grupę dzieł będę nazywać literaturą digitalizowaną lub ucyfrowioną, drugą zaś - literaturą elektroniczną lub cyberliteraturą.Maciej Maryl - asystent w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, doktorant Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Ukończył polonistykę i socjologię na Uniwerytecie Warszawskim (Kolegium MISH). Publikował teksty i przekłady m.in. w "Tekstach Drugich", "Images" i tomach zbiorowych. Interesuje się zagadnieniami odbioru literatury, literaturą w kontekście nowych mediów oraz metodologią nauk humanistycznych.

Państwowa Akademia Nauk

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy