Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Teksty o Sieci. Lingwistyczne refleksje nad dyskursem naukowym dotyczącym Internetu – perspektywa historyczna.

Referat stanowi próbę refleksji nad komunikacja internetową z perspektywy historyka języka. Obserwacją objęto wybrane aspekty interakcji językowej za pośrednictwem nowego medium. Poddano analizie takie problemy jak: norma językowa, zasób leksykalny, gatunki mowy, podmiot wypowiedzi. Głównym zagadnieniem badawczym jest skonfrontowanie poglądów różnych badaczy na temat komunikacji w Internecie z perspektywą tradycji i historii języka. Takie ujęcie pozwala niektóre opinie zweryfikować, inne zaś pogłębić. Wydaje się bowiem, że ujęcie historyczne umożliwia stwierdzenie, iż wiele cech i wyznaczników współczesnej komunikacji uznanych przez badaczy Internetu za nowe i dotychczas nieznane ma swoje odpowiedniki w obcowaniu językowym ludzi epok minionych. Komunikacja międzyludzka jawi się zatem jako ponadczasowe kontinuum, wzbogacane jedynie o pewne aspekty związane z nowymi mediami.

 

dr hab. Artur Rejter - językoznawca, pracownik Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe: historia języka, genologia lingwistyczna, semantyka historyczna, stylistyka, problematyka relacji język a płeć, lingwistyka międzykulturowa. Autor monografii: Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej (Katowice 2000), Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności (Katowice 2006). Współautor pracy Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia (Katowice 2002) oraz skryptu akademickiego Gra w gramatykę. Ćwiczenia i materiały do gramatyki opisowej języka polskiego (Katowice 2002). Współredaktor naukowy tomów zbiorowych Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii (t. 1, Katowice 2006; t. 2, Katowice 2008). Publikuje m.in. w „Stylistyce", „Języku Polskim", „Poradniku Językowym", „Polonikach", „LingVariach" oraz licznych tomach pokonferencyjnych w kraju i za granicą.

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy