Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
W sieci „sieci”. Kilka uwag o wpływie komunikacji internetowej na polską prozę przełomu XX i XXI wieku.

Tekst omawia przykładowo wybrane powieści polskie z przełomu XX i XXI wieku (pióra Janusza Wiśniewskiego, Kingi Dunin, Marka Bukowskiego, Radka Wysockiego, Grzegorza Kopaczewskiego), w których świecie przedstawionym pojawia się Internet, co powoduje skutki w dwóch sferach. Po pierwsze, prowadzi do ontologicznego przesunięcia elementów konstytuujących wymiar codzienności bohaterów, które to przesunięcie wyłania się wraz z zaistnieniem skutków nieistniejącego (wirtualnego) świata. Po drugie, rodzi słabą tożsamość postaci korzystających z dobrodziejstw cyberprzestrzeni. Co ciekawe, autorzy tych powieści nie zajmują się problematyzowaniem wymienionych zagadnień, całkowicie skoncentrowani na wypełnianiu treścią matryc powieściowych romansu, kryminału, podróży w dalekie kraje, a więc takich, które łączy wątek spotkania z Innym.

 

prof. dr hab. Hanna Gosk - Profesor zwyczajny w Zakładzie Literatury Polskiej XX wieku Instytutu Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest kierownikiem Pracowni Antropologicznych Problemów Literatury. Zajmuje się badaniami szeroko pojętego procesu historycznoliterackiego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień: prozy i krytyki literackiej krajowej oraz emigracyjnej; literatury dokumentu osobistego; zmian zachodzących w prozie polskiej po roku 1989; literackiego obrazowania historii oraz nowszych metodologii w podejściu do literatury współczesnej z akcentem na ujęcia antropologiczne, postkolonialne. Ostatnio opublikowała: Zamiast końca historii. Rozumienie oraz prezentacja procesu historycznego w polskiej prozie XX i XXI wieku podejmującej tematy współczesne, (2004); Bohater swoich czasów. Postać literacka w prozie polskiej XX wieku o tematyce współczesnej. Wybrane zagadnienia, (2002). Zredagowała książki zbiorowe: Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku (2002), Pisarz na emigracji. Mitologie, style, strategie przetrwania" (z A. S. Kowalczykiem), (2005), a także (z A. Zieniewiczem): Autobiografizm. Przemiany, formy, znaczenia,(2000), Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku, (2006); Narracje po końcu (Wielkich) Narracji, (2007) i (Nie)obecność.Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wiekuność. (2008) (z B.Karwowską).

Uniwersytet Warszawski

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy