Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Ekspansja słowa od Euklidesa do Internetu.
Język, jego wewnętrzne zachowanie, a także interakcje z innymi językami przejawiają własności układów złożonych, dobrze znanych z nauk fizycznych, przyrodniczych i społecznych. Omówione zostaną cechy dystynktywne układu złożonego, a następnie ukażę, jak ewolucja języka, jego ekspansja oraz rywalizacja z innymi dają się opisać matematycznie. Takie interdyscyplinarne podejście, jeżeli model pozytywnie przechodzi weryfikację z danymi empirycznymi, rzuca nowe światło na zrozumienie wspomnianych zjawisk i pozwala przewidzieć przyszłe trendy oraz ich skalę. Zarysowane zostaną dwa zagadnienia, niełatwe do całkowitego wyjaśnienia przy pomocy tradycyjnych metod, oraz dotychczas stosowane próby ich modelowania:

- naturalnej ewolucji języka oraz ekspansji wyrazów, wyrażeń, cytatów i całych języków, gdzie obecną sytuację, gdy sieci wirtualne zastąpiły potrzebę bezpośredniego kontaktu z nadawcą, można modelować na sieciach dowolnie skalowalnych (np. Abramsa-Strogatza 2003; vide np. Thelwall i Price 2006, Tuncay 2006, Castelló, Eguíluz i San Miguel 2006, Schulze i Stauffer 2007, Ke, Gong i Wang 2007), ale dla najwcześniejszych etapów bardziej adekwatna będzie zmodyfikowana siatka Bethego, oraz

- rywalizacji dwóch (lub więcej) języków w sytuacji dyglosji, gdzie dotychczasowe próby ograniczały się do wykorzystania prostej regularnej siatki kwadratowej (por. np. Nowak, Culicover i Borkowski 2006), jednak ze względu na stochastyczną specyfikę oraz złożoność tego zjawiska z przynajmniej trzech powodów (siatka a) uwzględnia wyłącznie odległość euklidesową; b) narzuca ograniczoną (4/9) liczbę połączeń; c) nie uwzględnia subiektywnej dwustronnej siły powiązań) bardziej adekwatny wydaje się być model sieci (w szczególności model Barabási-Alberta 2002).

Do analizy tych dwóch zjawisk wykorzystać można metody teoretyczne mechaniki statystycznej, znane i nowe modele kwantytatywne, oraz numeryczne i interaktywne narzędzia wizualizacyjne - bądź to zapożyczone z fizyki obliczeniowej, bądź też opracowane specjalnie na potrzeby projektu. Na koniec zaprezentowane zostaną założenia nowego zespołowego interdyscyplinarnego projektu pod hasłem „Ekspansja słowa - analiza dynamiki rozpowszechniania się neologizmów leksykalnych i frazeologicznych oraz wzajemnych interakcji w społecznościach internautów", który został zakwalifikowany do finałowej tury konkursu o grant Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej i portalu Gazeta.pl na realizację badań empirycznych dotyczących psychologicznych i społecznych aspektów Internetu. Celem badania będzie analiza charakteru i tempa społecznego rozprzestrzeniania się nowych wyrazów, zwrotów i cytatów o silnych konotacjach sytuacyjnych (np. „wykształciuchy", „Grupa Trzymająca Władzę", „Spieprzaj, dziadu!"). Szczególnie interesująca jest tu dynamika ekspansji neologizmów na gęsto wzajemnie powiązanych obszarach Internetu, jakimi są np. blogi, w porównaniu z prasą codzienną i tygodnikami, oraz zbadanie, w jakim stopniu ewolucja ta jest zbieżna ze zjawiskami dyfuzji obserwowanymi w naukach przyrodniczych i medycznych, a także na innych obszarach nauk społecznych.

 

dr Michał B. Paradowski - obronił doktorat w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego w 2007 roku; obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. Jego zainteresowania obejmują zagadnienia badań nad nabywaniem języka obcego, dostępności gramatyki uniwersalnej, efektów interwencji pedagogicznej, składni generatywnej, oraz związków między taksonomią cech językowych a rozwojem języka i zjawiskami transferu, a także zastosowanie narzędzi mechaniki statystycznej w analizie ewolucji, ekspansji, interakcji, rywalizacji i selekcji języków. Pomysłodawca i koordynator zwycięskiego interdyscyplinarnego projektu „Ekspansja słowa - analiza dynamiki rozpowszechniania się neologizmów leksykalnych i frazeologicznych oraz wzajemnych interakcji w społecznościach internautów" w konkursie o grant Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej i portalu Gazeta.pl na realizację badań empirycznych dotyczących psychologicznych i społecznych aspektów Internetu.
http://www.emetro.pl/emetro/1,82493,5963219,Internet_mlodych_naukowcow.html

Uniwersytet Warszawski

wtorek, 07 października 2008, annagumkowska

Polecane wpisy