Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
O(nie)pożytkach korzystania z Internetu w pracach kulturalnojęzykowych

Powstanie Internetu stworzyło zupełnie nowe perspektywy weryfikacji sądów i ocen w zakresie poprawności językowej tekstów, a także zasięgu i zakresu używania poszczególnych form językowych. Spowodowała to, oczywiście,powszechna dostępność do nieskończonego zbioru tekstów, które mogą być źródłem ilustracji danego zjawiska językowego. Badacze opisujący dane zjawisko językowe, a także leksykografowie, zyskali możliwość czerpania z autentycznych tekstów jako źródła cytatów. To bardzo wielki plus. A badacze normatywiści uzyskali korpus tekstów, w pewnej (może nawet dość znacznej mierze) wykraczających poza normę językową. Teksty takie mogą być dobrą ilustracją tego, co nazywa się tradycyjnie błędami językowymi, ale jednocześnie powinny stać się ważnym materiałem do weryfikacji dotychczasowych sądów i ocen w zakresie konkretnego zjawiska językowego, a także podstawą refleksji nad istotą zagadnienia błędu językowego i dywersyfikacji normy językowej. Różnorodność tekstów internetowych bardzo w tym pomaga. Ale Internet to też śmietnik, w którym można znaleźć również teksty osób po prostu niesprawnych językowo, czy wręcz językowych troglodytów. Stądnowe zadanie badawcze: wypracować narzędzia szacowania i przyjmowania bądź odrzucania tekstów internetowych jako źródła normatywnego. Internet daje ponadto możliwość weryfikacji sądów o częstości użycia danej formy językowej (np.w stosunku do formy konkurencyjnej), choć i w tym wypadku nie wolno z jego tekstów korzystać bezrefleksyjnie. Wszystko to składa się na zagadnienie badawcze o charakterze teoretyczno-metodologicznym, które można najogólniej przedstawić jako "Umiejętność korzystania z Internetu w pracachkulturalnojęzykowych".

 

prof. dr hab. Andrzej Markowski - językoznawca, dyrektor Instytutu Języka PolskiegoUniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady Języka Polskiego przy PrezydiumPAN, wiceprzewodniczący Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zastępcą sekretarza generalnegoTowarzystwa Naukowego Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują językoznawstwopolonistyczne, szczególnie: semantykę leksykalną (monografia: Antonimy przymiotnikowewe współczesnej polszczyźnie), leksykologię (monografia: Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny),stratyfikację polszczyzny (monografia: Polszczyznakońca XX wieku), leksykografię i kulturę języka polskiego(podręcznik akademicki Kultura językapolskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne). Opublikował z tego zakresu ponad 30 pozycji książkowych oraz ok. 150 artykułów naukowych i kilkasetfelietonów i esejów popularnonaukowych. Popularyzator wiedzy o języku i propagator kultury języka, między innymi w licznych audycjach radiowych; autori redaktor wielu słowników, m.in. Nowego słownika poprawnej polszczyzny PWN, Wielkiego słownika ortograficznego języka polskiego, Wielkiego słownika wyrazów obcych i trudnych, i publikacji popularnonaukowych, takich jak: Polszczyznaznana i nieznana; Jak dobrze mówić i pisać po polsku; Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego. Współtwórca programu nauczania i podręczników językapolskiego do liceum "Pamiętajcie o ogrodach".

Uniwersytet Warszawski

wtorek, 07 października 2008, annagumkowska

Polecane wpisy