Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Kategorie: Wszystkie | Aktualności | Prelegenci
RSS
piątek, 26 września 2008
Nowa samotność (w sieci).

W przestrzeni internetowej pojawiają się zarówno teksty literackie, jak wypowiedzi na ich temat. I jedne i drugie są bardzo różne - od form jakby dziennika po różne opinie, plotki, niekiedy zapiekle stronnicze. Blogi przejmują i to, co dawniej niosła np. poczta literacka : listy, porady.
Obcowanie z tekstem literackim jest obcowaniem z własną samotnością. Można powiedzieć, że różne tradycyjne formy pozbawiały nas tej możliwo ci (szkoła,krytyka literacka). Jak jest z rzeczywistością blogu? Może to być wejście w
cudzy tekst, mieszczący się w systemie uznanych wartości, można wystawić się na atak, narzucanie stylów życia , albo zwykłą pospolitość. Może to być wejście w tekst zmierzający jakby do tego, aby stać się normalnym tekstem literackim,książką, ale publikowanym teraz w miarę przyrastania, rodzenia się,dyskutowanym na bieżąco. Ale wejść w internet nieraz to tak jak wyjść na ulicę na Krakowskie Przedmieście, albo pomiędzy kibiców Legii. Można obronić swoją samotność nie wychodząc na takie ulice, ale jak obronić się w internecie,jak nie narazić się na atak kulturowej obcości? A taki atak pogłębia poczucie
odosobnienia, tworzy się nowa samotność , pogłębia się odmowa uczestniczenia w pewnym spektaklu społeczeństwa. Te kwestie zostaną omówione na konkretnych przykładach.

 

prof. dr hab. Stanisław Jaworski - emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, wykładowca na uniwersytetach w Grenoble, Nancy i Lyonie. Kierunki badań: historia literatury (dzieje wiadomo ci literackiej, a głównie dzieje awangardy XX w., zwłaszcza awangarda krakowska, surrealizm, monografia Tadeusz Peiper pisarz i teoretyk, Kraków 1968, 1980, wydawca pism Peipera); teoria literatury (zwłaszcza problematyka podmiotowo ci literatury oraz procesu twórczego - Piszę, więc jestem. O procesie twórczym w literaturze, Kraków 1993); problemy teoretyczne literatury XX wieku nurtu awangardowego oraz literatury najnowszej (Zakręty i przełomy, Kraków 2003). Redaktor naczelny dwumiesięcznika PAN Ruch Literacki.

Uniwersytet Jagielloński

11:35, annagumkowska , Prelegenci
Link Dodaj komentarz »
Konstruowanie kobiecości w sieci (wspomnień).

Komunikacja pomiędzy kobietami jest jednym z zagadnień często dyskutowanych w ramach studiów feministycznych. Chodzi tu zarówno o porozumiewanie się w ramach tej samej generacji/rasy i narodowości/grupy czy klasy społecznej jak i pomiędzy nimi. Nie ulega wątpliwości, że rozwój technik komunikacyjnych związany z internetem wpłynął nie tylko na tekst ale także na sposoby kontroli nad jego rozpowszechnianiem, przynajmniej w sensie politycznej lub obyczajowej kontroli sprawowanej przez różnego rodzaju władze. Pozostaje jednak otwartym pytanie, czy, jak i na ile ten rozwój wpłynął na wywodzące się z patriarchatu ograniczenia systemowe, i czy zarówno środowiska feministyczne jak i ogranizacje wspierające wielokulturowość zalazły swój wspomnieniowy „tekst sieciowy" sieciowy kanał komunikacyjny pozwalający na wymianę doświadczeń i pamięci. Nie bez znaczenia dla moich rozważań, bazujących na tekstach imigrantek z różnych obszarów kulturowych (również z Polski) jest fakt, że język pisania dla sieci posługuje się terminologią zapraszającą do analizy ferministycznej.

 

Prof. dr hab. Bożena Karwowska - assistant professor na Wydziale Studiów Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver (Kanada). Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z czytelnikiem i recepcją literacką oraz literacką reprezentacją kobiet w literaturach słowiańskich (szczególnie rosyjskiej i polskiej). Jest autorką książki „Recepcja krytyczna Czesława Miłosza i Josifa Brodskiego w krajach anglojęzycznych" (Wydawnictwo IBL, 2000)oraz artykułów zamieszczanych miedzy innymi w „Tekstach Drugich", „Canadian-Slavonic Papers", „Przeglądzie Humanistycznym" i „Ruchu Literackim". Wspólnie z Hanną Gosk zredagowała wydany w 2008 roku tom „(Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku". Obecnie pracuje nad dwoma tematami: „Wygnanie w polskiej prozie kobiecej" oraz „Seksualność - ciało i gender w obozach koncentracyjnych".

Vancouver University

11:33, annagumkowska , Prelegenci
Link Dodaj komentarz »
Kreowanie tożsamości internetowej. Przykład polskiej blogosfery.

Przyglądając się problemom tworzenia i zarządzania tożsamością w społecznościach internetowych, zainteresowały nas szczególnie dwie niezwykle popularne (choć w pewnym sensie również opozycyjne) grupy funkcjonujące w polskiej blogosferze. Z jednej strony była to zdobywająca ostatnio coraz większy rozgłos społeczność szafiarek, drugiej zaś grupa czytelników komentujących blog Kominka. Wykorzystując jakościowe techniki badawcze (etnografię wirtualną i jakościową analizę zawartości) przyjrzeliśmy się środkom, jakich używają blogerzy, by tworzyć swój internetowy wizerunek oraz sposobom, dzięki którym dbają o jego warstwę wizualną. Próbujemy także odpowiedzieć na pytanie, na ile ich kreacja jest konsekwentna.

 

Marta Klimowicz - magister socjologii oraz antropologii kulturowej na UWr. Obecnie kończy rozprawę doktorską o polskiej blogosferze jako społeczności internetowej. Od ponad roku współtworzy Technobloga; zajmuje się również badaniami marketingowymi, przede wszystkim związanymi z etnografią wirtualną.

Marcin Drabek - magister kulturoznawstwa UWr. Pisze pracę doktorską o kulturze wizualnej, zajmuje się badaniami etnograficznymi, współtworzy wrocławską edycję projektu „niewidzialne miasto" (niewidzialnemiasto.pl).

Uniwersytet Warszawski

 

11:32, annagumkowska , Prelegenci
Link Dodaj komentarz »
Hipermedialne? Skonwergowane? Role uczestników komunikacji zapośredniczonej sieciowo.

Zjawiska dynamicznie rozwijającej się konwergencji mediów i kultury partycypacji przemieniają role uczestników procesu komunikacji. Za sprawą nowych mediów stają się oni prosumentami, prodbiorcami, współkreatorami (co-creators) mediów. Status użytkowników zmienia się, do czego przyczyniają się strategie kreatywnych przedsiębiorstw. W „kulturze konwergencji" użytkownik nowych mediów nie tylko tworzy media, a media są wyrazem jego aktywności („we media"), ale jako konstytutywny element środowiska medialnego przeobraża je i integruje. Przedmiotem analizy będą zatem, pełnione dzięki interaktywności nowych mediów i w sposób intermedialny, role uczestników komunikacji. Przyjęta perspektywa zakłada wszechstronną ekologiczną analizę środowisk z uwzględnieniem sieciowej struktury współczesnych mediów. W centrum zainteresowania są zaś typowe i nietypowe role pełnione przez użytkowników.

 

Katarzyna Kopecka-Piech - doktorantka w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, interesuje się nowymi mediami oraz zjawiskami z pogranicza marketingu, public relations i produkcji medialnej. W ramach studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym UWr. i Programu Wstępnego Interdyscyplinarnych Studiów Doktorskich Akademii Artes Liberales przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą konwergencji mediów.

Uniwersytet Wrocławski

11:30, annagumkowska , Prelegenci
Link Dodaj komentarz »
Negocjacja hierarchii ról społecznych w korespondencji elektronicznej studentów z nauczycielami akademickimi.
Dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego po 1989 r., szczególnie widoczny w rosnącym udziale uczelni prywatnych, doprowadził do istotnej zmiany w społecznym pojęciu akademii. Studiowanie przestało być przywilejem elit, a stało się koniecznością dyktowaną przez rynek pracy. Od uczelni oczekuje się dostosowania programu kształcenia do aktualnych oczekiwań pracodawców, a od nauczycieli - dostarczenia studentom wiedzy o charakterze praktycznym. Opisana sytuacja prowadzi do relatywizacji układu ról nauczyciela i studenta, od tradycyjnie utrwalonej hierarchii do relacji partnerskiej, a w skrajnych przypadkach - do relacji komercyjnej, tj. klient - usługodawca.

Wydaje się, że zjawisko relatywizacji układu ról jest skutkiem rosnącej profesjonalizacji kształcenia na uczelniach prywatnych, natomiast pozostaje w sprzeczności z etosem uniwersytetu, gdzie „akademicki feudalizm" (Kula 1994) jest wartością dogmatyczną. Niemniej jednak badania socjologiczne (Czubaj 2005, Jałowiecki 2002) wskazują, że oczekiwania studentów wobec uniwersytetu nie różnią się zbytnio od oczekiwań wobec szkół wyższych o charakterze zawodowym. Coraz częściej studia nie są postrzegane jako cel sam w sobie, ale jako etap przejściowy, środek do celu jakim jest kariera zawodowa. Takie postrzeganie uniwersytetu przez studentów, sankcjonowane przez rynek pracy i - pośrednio - przez społeczeństwo, pozostaje w sprzeczności z tradycyjnym pojęciem tożsamości akademii.

Skutkiem tej rozbieżności jest pomieszanie dyskursów w komunikacji między nauczycielem a studentem, szczególnie widoczne w coraz powszechniej stosowanej w tym kontekście komunikacji elektronicznej. Zastosowanie nowego medium w nowej sytuacji komunikacyjnej wiąże się z koniecznością ustalenia zasad interakcji, a to z kolei czyni je podatnym na oddziaływanie wielu dyskursów, nie zawsze zgodnych z etosem uniwersytetu. Jak dowodzą wyniki moich badań, styl wiadomości pisanych przez studentów jest w dużym stopniu kształtowany z jednej strony przez dyskurs biznesowo-handlowy, a z drugiej przez korespondencję prywatną.

 

Grzegorz Kowalski - doktorant w Zakładzie Socjolingwistyki i Pragmatyki Językowej Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (temat pracy: „Evolution of claim-making and claim-challenging rhetoric in Polish and Anglo-Saxon academic discourse"). W 2004 r. uzyskał tamże tytuł magistra filologii w zakresie lingwistyki stosowanej (temat pracy: „Contrastive analysis of selected discourse aspects of obituary genres in English and Polish press"). Zainteresowania naukowe: dyskurs naukowy i akademicki, pragmatyka, socjolingwistyka.

 Uniwersytet Warszawski

11:30, annagumkowska , Prelegenci
Link Dodaj komentarz »
Tekst w działaniu.

Referat będzie poświęcony performatywnemu ujęciu tekstu. Przykłady dotyczyć będą zwłaszcza pola współczesnego dramatu. Tematem będzie opis relacji działania tekstu w sieci i działania tekstu w literaturze.

 

prof. dr hab. Anna Krajewska - Jest kierownikiem Pracowni Estetyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Literaturoznawca, zajmuje się teorią i metodologią dramatu, swe zainteresowania kieruje także ku obszarom estetyki, zwłaszcza XX wieku.

Autorka licznych prac poświęconych teorii i estetyce współczesnego dramatu w tym książek: Komedia polska dwudziestolecia międzywojennego. Tradycjonaliści i nowatorzy, Wrocław 1989 - wydanie I (Poznań 2004 - wydanie II), Dramat i teatr absurdu w Polsce, Poznań 1996, Dramat współczesny. Teoria i interpretacja. Poznań 2005. Redaktor naczelna czasopisma teoretycznoliterackiego „Przestrzenie Teorii".

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

11:29, annagumkowska , Prelegenci
Link Dodaj komentarz »
I kto tu rządzi? Nowa rola odbiorcy tekstów dziennikarskich.
Problem sprzężenia zwrotnego w komunikowaniu masowym powraca tym częściej, im gwałtowniej rozwijają się nowe media. Jeszcze do niedawna znaczne opóźnienia w sprzężeniu zwrotnym powodowały, iż teksty dziennikarskie zmieniały się niespiesznie. Dziś zmienia się nie tylko zakres możliwości odbiorczych, ale również przekształceniu ulega relacja nadawczo-odbiorcza, panująca w niej hierarchia. Nie można również pominąć kwestii anonimowości - dotąd przypisana odbiorcy masowemu, w efekcie przenikania się w internecie komunikowania masowego oraz interpersonalnego, zaczyna zmieniać swój wymiar. Coraz częściej również można mówić o anonimowości (z różnych perspektyw), charakteryzując nadawców tekstów dziennikarskich. Przyjęcie perspektywy pragmalingwistycznej uzasadnia także obserwacje na poziomie stylu i gatunku - każda zmiana istotnych elementów sytuacji komunikacyjnej wpływa na przekształcenia dziennikarskich wzorców gatunkowych.


dr Agnieszka Kula - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (temat pracy doktorskiej: Cechy stylowe publicystyki ekonomicznej na materiale „Polityki" z lat 1957 - 2004); adiunkt w Zakładzie Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej UAM. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2002, studia europejskie) oraz UAM (2003, filologia polska). Ciekawią ją zagadnienia współczesnej stylistyki i pragmatyki językowej, ze szczególnym uwzględnieniem stylistyki tekstu dziennikarskiego oraz teorii cech stylowych. Prowadzi zajęcia ze stylistyki, kultury języka, gatunków dziennikarskich, komunikowania masowego, polityki językowej.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11:28, annagumkowska , Prelegenci
Link Dodaj komentarz »
Retotyka-komputery-hiperteksty: wyjaśnienie pewnych nieporozumień

Celem artykułu jest pokazania, iż w epoce technik elektronicznych, które, jak się wydaje, zmieniły naszą kulturę, a także mentalność, tak dawna nauka i/lub sztuka jaką jest retoryka - będzie nadal potrzebna. Kwestie związane z rozwojem hipertekstów oraz ich związków z retoryka omówię za studiami Martina Kleppera, Ruth Mayer, Ernsta-Petera Schnecka oraz Fee-Alexandry Haase. Podstawowa teza artykułu brzmi:
komputery i hipertekst, to tylko narzędzia; retoryka, to metodyka ich wykorzystania.
W artykule przedstawię argumenty potwierdzające przedstawioną wyżej tezę.

 

prof dr hab. Jakub Z. Lichański - badacz, który ma spory dorobek jako historyk literatury i kultury, nie tylko I Rzeczypospolitej. Wydał bowiem m.in. antologię staropolskich tekstów poświęconych wojnie morskiej Ramię króla na morzu (1984), oraz monografię Łukasza Górnickiego (1996); był współredaktorem tomów studiów wydanych przez Bibliotekę Narodową, a poświęconych dawnej książce i jej badaniom: Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin, t. 1-2 (1991), Prace biblioteczne i bibliograficzne nad zbiorami rzadkich i cennych książek i dokumentów (1991); autor wstępu The Book Collection of the Jesuit College in Braniewo: History and Description do J. Trypućko, The Catalogue of the Book Collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala, t. 1-3 (2007), a także rozpraw z zakresu dziejów dawnej książki, w tym opraw książkowych, bibliotek oraz średniowiecznych rękopisów astrologicznych. Ma w swym dorobku takie tomy zbiorowe, jak m.in. Nauka z poezji M.K. Sarbiewskiego (1995) czy Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego epoka (2007) a także przygotował wybory poezji Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego (1976) i Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1986; w innej redakcji 1995 oraz 1996).

Wydał ponadto monografie Jana Parandowskiego (1984), Hermanna Brocha (1994), Johna Ronalda Reuela Tolkiena (2000), a także antologię tekstów polskich i obcych poświęconych retoryce O retoryce (1995); jako współautor przygotował polskie wydanie R. Volkmann Retoryka Greków i Rzymian (1993, 1995); jest w zespole autorów wydawnictwa Historisches Woertrebuch der Rhetorik (Seminar für allgemeine Rhetorik, Uniwersytet w Tybindze). Liczne artykuły publikował na łamach polskich oraz zagranicznych pism naukowych.

Jest członkiem The International Society for the History of Rhetoric, Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Polskiego Towarzystwa Retorycznego, Komisji do Badań Renesansu i Reformacji Komitetu Nauk Historycznych PAN, Komisji Kultury Żywego Słowa przy Radzie Języka Polskiego przy Prezydium PAN; brał udział w bardzo wielu kongresach i konferencjach międzynarodowych oraz krajowych; także organizował konferencje, głównie dotyczące retoryki.

Jest promotorem pięciu rozpraw doktorskich (kolejne w przygotowaniu); recenzował także dwie habilitacje oraz sześć rozpraw doktorskich, a także przygotował jeden wniosek profesorski.

Jest redaktorem naczelnym kwartalnika Forum Artis Rhetoricae - jedynego w Polsce pisma poświęconego historii i teorii retoryki a także retoryce praktycznej (zostały wydane numery monograficzne poświęcone takim tematom, jak m.in. Retoryka i argumentacja (2005, nr 1-2, 3-4), Retoryka i ekonomia (2006, nr 1-4) czy ostatnie numery z roku 2007 - Retoryka i religia, nr 1-2 oraz Retoryka i nauka, nr 3-4); samo pismo znalazło się na liście czasopism naukowych, w których publikowanie jest punktowane.

 

Uniwersytet Warszawski

11:25, annagumkowska , Prelegenci
Link Dodaj komentarz »
Wokół korespondencji dawnej i współczesnej - spojrzenie językoznawcy.

Referat ma na celu przybliżenie epistolografii poszczególnych epok, począwszy od pierwszych listów pisanych w języku polskim aż po korespondencję współczesną. Uwaga badawcza skupiona zostanie zarówno na korespondencji utrwalonej na papierze, jak też korespondencji elektronicznej. Zaprezentowana zostanie budowa i kształt językowy wybranych listów/e-maili, co pozwoli na nakreślenie kierunku ewolucji tego gatunku piśmienniczego.

 

Anna Majewska-Wójcik - asystentka w Katedrze Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; rozprawa doktorska zatytułowana „Abrewiacje w tekstach drukowanych (XVI-XVIII w.)"; zainteresowania: historia języka, język Internetu, zagadnienia glottodydaktyczne.

Katolicki Uniwersytet Lubelski 

11:24, annagumkowska , Prelegenci
Link Dodaj komentarz »
Odbiorca w blogu i w autobiografii. Podobieństwa i różnice.

Punktem wyjścia jest rozróżnienie dwóch zupełnie odmiennych form komunikacji, czyli blogu i autobiografii. Blog będzie rozpatrywany w kontekście aktu, który zachodzi w rzeczywistości wirtualnej, a zatem ma bardziej abstrakcyjnego odbiorcę. Z kolei autobiografia jako forma drukowana, nastawiona będzie na odbiorcę realnego. Czy nadawca gra z potencjalnym odbiorcą? Czy odbiorca postrzegany jest jako podglądacz, przed którym obnaża się wybrane fragmenty własnego życia? Czy adresat blogu i autobiografii to bierny czytelnik czy może kreator ludzkich istnień? Referat będzie stanowił próbę odpowiedzi m.in. na te pytania oraz dokona analizy obu gatunków.

 

Katarzyna Marcinkowska - absolwentka filologii polskiej oraz podyplomowych studiów Komunikacji Społecznej i Kultury Medialne na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie doktorantka na Filologicznym Studium Doktoranckim na UG i nauczycielka w jednej z gdańskich szkół średnich. Naukowo zajmuje się obrazem samotnika w kulturze.

Uniwersytet Gdański

 

11:24, annagumkowska , Prelegenci
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 9